Loading...

Yibing Wu
Zhe Li

Yibing Wu
Zhe Li

Watch this all-Chinese showdown as Wu Yibing and Li Zhe met in the first round of the Rolex Shanghai Masters.